One file only.
5 MB limit.
Allowed types: jpg png.
Định dạng file tải lên: jpg, png | Dung lượng từ 1MB đến 5MB