HUY TƯỞNG (CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC CHÂU)

SỐ 300 TỔ BẢN CẠU, P.HUYỀN TỤNG, THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN