Chú ý: Các màu ở đây chịu tác động, ảnh hưởng của thời gian, ánh sáng, nhiệt độ và thiết bị đo lường, phương pháp in cơ học. Do vậy, màu sắc trên bảng màu có thể sai biệt so với thực tế. 

Màu sắc

  • Bảng màu sơn cao cấp

  • Bảng màu Matex & Super Matex

  • Bảng màu sơn dầu cao cấp

  • Bảng màu Vatex

Loading